Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Οι επισκέπτες και οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.best-brokers.gr για να μπορέσουν να λάβουν τις προσφορές απ’ ευθείας, αποκλειστικά και μόνον από τις εταιρείες, των οποίων οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι ή σήματα προβάλλονται τόσο στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου όσο και στις φόρμες ενδιαφέροντος, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν την φόρμα ενδιαφέροντος με τα ζητούμενα απολύτως απαραίτητα για την λήψη προσφοράς προσωπικά τους στοιχεία, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή και τον χρήστη, σημαίνει την αποδοχή του για επιπλέον επεξεργασία τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα σημεία όπου ζητούνται.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με τους Νόμους 2472/97 & 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα.

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με πρωτοβουλία και υπό τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των χρηστών πραγματοποιείται από την ημεδαπή εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «Best Brokers», με σκοπό τη διαβίβασή τους προς τις ως άνω ασφαλιστικές εταιρείες και για τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες με στόχο την βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της. H Εταιρεία καθίσταται «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και δεσμεύεται ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από το άρθρο 6 του Ν. 2472/1997.

Κάθε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης που αναφέρονται στα Άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με γραπτή δήλωση μέσω e-mail στο insurance@best-brokers.gr

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα και μόνο προς εκτέλεση του ως άνω σκοπού. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των επισκεπτών σε άλλους τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.