Ασφάλεια Ζωής

 Η ασφάλιση ζωής σας προσφέρει την απαραίτητη προστασία στην οικιγένειά σας, αν συμβεί πρόωρη απώλεια ζωής. Οι εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες απο μια τέτοια απώλεια, πέραν απο συναισθηματικές μπορεί να αφορούν τα τρέχοντα έξοδα της οικογένειάς σας, την αποπληρωμή δανείων, φόρων κληρονομιάς και τη χρηματοδότηση των σπουδών και του μέλλοντος των παιδιών σας.