Νομική προστασία AIRBNB

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Δικαιούχος:

 

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος ως ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου ακινήτου και ο εκάστοτε νομίμως οριζόμενος διαχειριστής αυτού για τους σκοπούς και τις ανάγκες της βραχυχρόνιας μίσθωσής του.

 

Διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

2. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:

 

  • Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο και αφορούν στη βραχυχρόνια μίσθωσή του.
  • Για την νομική αντιμετώπιση των διοικητικών διαφορών που θα προκύψουν από την εξ αμελείας μη τήρηση των κειμένων διατάξεων για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, όπως για παράδειγμα σχετικά με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, σχετικά με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας κλπ.
  • Για την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του διαχειριστή του ακινήτου (εφόσον υπάρχει) στα πλαίσια της απόκρουσης απαιτήσεων τρίτων εναντίον του αρκεί η ασφαλιστική εταιρία να είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα, να έχουν αρμοδιότητα τα ελληνικά δικαστήρια και εφαρμοστέο να είναι το ελληνικό δίκαιο.
  • Στις διαφορές εξ' ιδίων ασφαλιστηρίων (πυρός, σεισμού κλπ.) που καλύπτουν το ασφαλισμένο ακίνητο αρκεί η ασφαλιστική εταιρία να είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα, να έχουν αρμοδιότητα τα ελληνικά δικαστήρια και εφαρμοστέο να είναι το ελληνικό δίκαιο.

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ασφαλιστικό ποσό 30.000 € ανά περίπτωση.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων. Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευχαριστούμε πολύ, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσει για την πιο οικονομική προσφορά για εσάς. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.