Το 2014

Το 2014 ίδρυσε την σημερινή εταιρεία με επωνυμία BestBrokers ΙΚΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων με Αριθμό Μητρώου 63971,στο ίδιο ακίνητο στη Ρήγα Φερραίου. Σύμφωνα με το άρθρο 15α του Ν.1569/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2170/1993,2496/1997 και ΠΔ 190/2007 προσδιορίζεται σε διττές γραμμές ο ρόλος και η διαφοροποίηση του Μεσίτη Ασφαλίσεων (InsuranceBroker) από τους άλλους διαμεσολαβούντες (πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους κλπ). Το πραγματικό και ουσιαστικό περιεχόμενο του έργου και της δραστηριότητας του μεσίτη ασφαλίσεων (InsuranceBroker), καθορίζεται από την τοπική και διεθνή πραγματικότητα και κυρίως την Ευρωπαϊκή και Εναρμονισμένη Ελληνική Νομοθεσία που σε γενικές γραμμές αναλύεται ως εξής: Διαμορφώνει την δραστηριότητά του σε με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του πελάτη, σεβόμενος παράλληλα τα ήθη και τα έθιμα της αγοράς. Η μεσιτική δραστηριότητά του δεν περιορίζεται στην διαμεσολάβηση και στην σύναψη συμβάσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες, διότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο της δραστηριότητας των πρακτόρων ή των ασφαλιστικών συμβούλων, αλλά στην περαιτέρω διεξοδική μελέτη των προς τοποθέτηση κινδύνων. Στην συνέχεια διαπραγματεύεται ειδικούς όρους, κάνει ιδιαίτερες συμφωνίες πάντα με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη του. Τέλος, όταν συμβεί ζημιά ο Μεσίτης είναι υποχρεωμένος και δεσμευμένος νομοθετικά να τον εξυπηρετήσει μέχρι τέλους σε αντίθεση με τους άλλους (πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους κλπ), που απλώς διαμεσολαβούν ενεργώντας για λογαριασμό και κατ’ εντολή συγκεκριμένων ασφαλιστικών εταιρειών αντιμετωπίζοντας αντικειμενικές δυσκολίες να συνδράμουν τον πελάτη σε σύγκριση με τον μεσίτη ασφαλίσεων.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Δυτικής Ελλάδος και τα τελευταία χρόνια πρόεδρος της Ένωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Διαμεσολαβητών.